Резервиране на данни

Гарантиране целостта и наличността на информацията

Комплексна защита на данните

  • Гъвкавост - резервирането се осъществява чрез различни способи - локален, отдалечен или комбиниран
 
  • Комплексност - технически и организационни мероприятия за гарантиране целостта и наличността на данните

 

  • Сигурност - даниите са защитени чрез редица способи като криптиране, контрол на достъп, IPS

Резервирането е основен елемент в осигуряването на непрекъснатоста на бизнеса.
Чрез използване на надеждни платформи се постигат времена за възстановяване в зависимост от зададените бизнес нужди.
Резервирането е най-добрата защита от вируси.

Непрекъснатост на бизнеса

При планиране на резервирането на данни използваме широк кръг от решения, съобразени с добрите световни практики. Могат да бъдат архивирани широк набор от ИТ компоненти - работни файлове, бази данни, приложения, виртуални машини, сървъри и др.

Конфигурацията и формулата се определят индивидуално за всеки клиент в зависимост от сложността на инфраструктурата, типа на данните и времето за възстановяване на системите. Решенията са съвместими с всички популярни платформи за виртуализация като Citrix, Microsoft Hyper-V и VMWare.

Нашите услуги

  • Бекъп на сървъри (физически и виртуални)
  • Бекъп на данни в приложения (например Microsoft Exchange, SQL бази данни, файлови сървъри и др.)
  • Репликация на архивираните данни в Disaster Recovery локация
  • Възстановяване независимо от хардуера или миграция между физически и виртуални сървъри
  • Осигуряване на необходимия дисков ресурс за бекъп като клауд услуга
Disaster Recovery

Подсигурете ценните масиви от данни чрез бекъп, който ще се ползва в случай на бедствие или загуба на информация. Нека заедно създадем перфектния план за бекъп и възстановяване за вашия бизнес.

Възможно е също и интегриране на решението за бекъп в цялостна стратегия на защита от бедствия.

Виж повече

Партньори