Disaster recovery

Защита на бизнеса независимо от условията

Прекъсванията на ИТ услугите могат да се случат по всяко време. В мрежата мрежа може да настъпи повреда вследствие на повреда или природно бедствие. В тези случаи е важно да разполагате с добър, целенасочен и добре проверен план за възстановяване при бедствия.

Нашите услуги

 

  • Одит на ИТ инфраструктурата

Като част от пълния одит на инфраструктурата се извършва и преглед на политиките и плановете за непрекъснатост и възстановяване при бедствия. Детайлният анализ на наличното оборудване и приложения спомага за изграждането на ефективен план за възстановяване при бедствия или оптимизиране на съществуващия.

  • Изготвяне на план за възстановяване при бедствия (Disaster Recovery Plan)

Като част от непрекъсваемостта на бизнеса{линк Непрекъснатост на ИТ дейността} планът за възстановяване при бедствия включва два основни компонента:

- Recovery time objective (RTO) - максималното време, през което услугите и приложенията могат да не бъдат достъпни

- Recovery point objective (RPO) - максималният период от време, което може да бъде загубено вследствие на бедствие

Тези два параметъра се определят в зависимост от бизнес изискванията и осигуряват въстановяване на работата на ИТ системите и услугите.

  • Внедряване на решение за възстановяване при бедствия

Включва изготвяне на подробен план за възстановяване при бедствия съобразен с RTO, RPO и SLA за предоставяните услуги. По време на разработването на плана се вземат предвид всички изисквания на бизнес процесите. Планът се съгласува с всички заинтересовани страни и включва всички взаимоотношения по време на процеса по възстановяване при бедствие.

  • Поддръжка на решение за възстановяване при бедствия

Изготвеният план за възстановяване при бедствия се тества и оптимизира в зависимост от бизнес нуждите. Тестването включва проиграване на различните сценарии, за да се осигури, че биват спазени зададените в плана RTO, RPO и се осигуряват параметрите на SLA.

СИГУРНОСТ

Оборудването е разположено в TIER 3 център за данни с внедрени система за управление на качеството ISO 9001:2015, система за управление на сигурността на информацията ISO 27001:2015 и сигурност на информацията при съхранение и работа с данни за банкови карти (PCI DSS).

За всички наши услуги използваме защитни стени, осигуряващи високо ниво на сигурност. Гарантирани от производителя са следните нива - EU RESTRICTED, NATO RESTRICTED, EAL +3 и EAL +4 и са в съответствие със широк набор от регулаторни изисквания като GDPR, ii901, LPM и др.

Партньори